دوره حرفه ای

پیشنیاز: 

دوره جامع

تعداد ساعت: 
۲۴۰
هزینه متوسط دوره: 
۱۸,۵۰۰,۰۰۰ ریال
سطح دوره: 
شرکت برگزار کننده: 
دسته بندی موضوعی: 

تب افقی نمایش محتوا