تقویم آموزشی

 

 

 

مایکروسافت

روز برگزاری ساعت برگزاری دوره طول دوره (ساعت) هزینه تاریخ شروع دوره
MCSA AZURE شنبه ۰۰۰۰ - ۱۷:۰۰ to ۲۱:۰۰ ۷۰ ۳۳,۰۰۰,۰۰۰ ریال ۰۱/۲۷/۱۴۰۱ ثبت نام 
MCSA 2016 Pack دوشنبه, چهارشنبه ۰۰۰۰ - ۱۷:۰۰ to ۲۱:۰۰ ۱۶۰ ۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال ۰۱/۲۹/۱۴۰۱ ثبت نام 

سیسکو

روز برگزاری ساعت برگزاری دوره طول دوره (ساعت) هزینه تاریخ شروع دوره
CCNA جمعه ۰۰۰۰ - ۱۵:۰۰ to ۱۹:۰۰ ۷۰ ۲۸,۰۰۰,۰۰۰ ریال ۰۲/۰۹/۱۴۰۱ ثبت نام 

مجازی سازی

روز برگزاری ساعت برگزاری دوره طول دوره (ساعت) هزینه تاریخ شروع دوره
vSphere Pack پنج شنبه ۰۰۰۰ - ۱۶:۰۰ to ۲۱:۰۰ ۸۰ ۳۸,۰۰۰,۰۰۰ ریال ۰۲/۰۸/۱۴۰۱ ثبت نام