مدارک دانشگاه آزاد اسلامی

در راستای حفظ ارزش مدارک و احترام به قوانین دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان ،این مرکز صرفا اقدام به معرفی دانشجویانی می نماید که در امر فراگیری دوره های تخصصی دارای مهارت و توان کافی کافی بوده وشرایط زیر را احراز نموده باشند

الف-حضور در بیش از ۷۰ درصد تعداد جلسات دوره

ب-قبولی در آزمون داخلی آکادمی شهر

ج-تائید مدرس

د-تائید مرکز آموزش