شرایط و ضوابط

انواع آزمون :

آزمونهای ثبت نامی به دو حالت قابل انتخاب هستند.

آزمون بدون شانس دوباره (One Shot)

آزمون با شانس دوباره (Retake)

در حالت اول شما فقط یک بار شانس قبولی در امتحان را خواهید داشت و در صورت کسب نکردن نمره قبولی باید کل مبلغ آزمون را یکبار دیگر پرداخت نمائید.

در حالت دوم در صورت عدم قبولی شما می توانید یکبار دیگر شانس خود را برای قبولی امتحان کنید. دقت کنید که اگر در همان دفعه اول قبول شدید نمی توانید از دفعه دوم خود برای آزمون های دیگر استفاده کنید و این شانس دوم فقط مربوط به همین آزمون میباشد. قیمت این نوع آزمون از آزمون  بدون شانس دوباره بالا تر میباشد.

شرایط قبولی در آزمونهای بین المللی :

مدت زمان آزمون: ۵۵ دقیقه
تعداد سئوالات:۳۵
حد نصاب قبولی: ۶۰۰ از ۱۰۰۰ نمره 
نحوه سئوالات:چند گزینه ائی، عملی، Drag&Drop