منشور اخلاقی آکادمی شهر

بیانیه چشم انداز ما مشتمل بر سه اصل کلیدی می باشد که این سه اصل را به عنوان شالوده پایداری این مرکز در امر توانمندی و توسعه مهارت های جدید و تولید دانش نوین برای دانشجویان می دانیم.

 

۱-ما خود را متعهد میدانیم که در امر آموزش دوره های تخصصی مهندسی شبکه همواره بروز باشیم و جهت نیل بدین مقصود، بررسی مقالات ،تالیف کتب جدید و استفاده از خدمات آموزشی اساتید مجرب در امر آموزش مهندسی شبکه که دارای آخرین مدارک بین المللی معتبر و تجارب آموزشی قابل توجه دارند را مطمح نظر داریم و اعتقاد راسخ داریم که توجه و اعمال مراتب مذکور،شرایط لازم را برای ارتقاء کیفیت آموزش در این مرکز به نحو مطلوب فراهم خواهد نمود.

 

۲-هیئت مدیره این مرکز خود را ملزم به بروز رسانی تجهیزات و امکانات مورد نیاز و متناسب برای برگزاری دوره های تخصصی شبکه می داند و در این راستا تاکنون اقدامات مؤثری در جهت تدارک و تکمیل تجهیزات مورد نیاز بعمل آورده است.

 

۳-ما برای انتقادات سازنده به عنوان فرصتی برای بهبود و ارتقا کیفیت امر آموزش ارزش قائل هستیم و معتقدیم که ارزیابی های معتبر و با ارزش دانشجویان منجر به آشکار شدن موارد نادیده گرفته شده ،بررسی وضع موجود و در نهایت بروز تغییرات مثمر ثمر خواهد گردید برای نیل بدین مقصود در پایان دوره ها با ارائه فرم نظرسنجی بررسی کیفیت تدریس دوره ها را از دانشجویان نظرخواهی نموده و وثوق و اطمینان کامل داریم که نظرات دانشجویان در امر ارتقاء کیفیت آموزش و تدریس دوره ها اثربخش و زمینه ایجاد روش های راهبردی برای ایجاد تغییرات مؤثر را فراهم خواهد نمود.