هزینه آزمون ها

 Retake

                 One shot

نام دوره

AutoDesk

۵۹۹،۰۰۰ هزار تومان

۴۹۹،۰۰۰ هزار تومان

Autocad

۵۹۹،۰۰۰ هزار تومان

۴۹۹،۰۰۰ هزار تومان

۳DMAX

۵۹۹،۰۰۰ هزار تومان

۴۹۹،۰۰۰ هزار تومان

Maya

۵۹۹،۰۰۰ هزار تومان

۴۹۹،۰۰۰ هزار تومان

Revit

۵۹۹،۰۰۰ هزار تومان

۴۹۹،۰۰۰ هزار تومان

Invertor

Adobe

۵۹۹،۰۰۰ هزار تومان

۴۹۹،۰۰۰ هزار تومان

Photoshop

۵۹۹،۰۰۰ هزار تومان

۴۹۹،۰۰۰ هزار تومان

Flash

۵۹۹،۰۰۰ هزار تومان

۴۹۹،۰۰۰ هزار تومان

IIIustrator

۵۹۹،۰۰۰ هزار تومان

۴۹۹،۰۰۰ هزار تومان

Dream Viewer

۵۹۹،۰۰۰ هزار تومان

۴۹۹،۰۰۰ هزار تومان

Premiere

۵۹۹،۰۰۰ هزار تومان

۴۹۹،۰۰۰ هزار تومان

InDesign