مدارک پایان دوره آکادمی شهر

در راستای حفظ ارزش و شئونات مدارک آکادمی شهر،این مرکز صرفا به افرادی مدرک اعطا می نماید که در امر فراگیری دوره های تخصصی دارای مهارت و توان کافی کافی بوده وشرایط زیر را احراز نموده باشند .

الف-حضور در بیش از ۷۰ درصد تعداد جلسات دوره

ب-احراز حد نصاب نمره قبولی در آزمون

ج-تائید مدرس

د-تائید مرکز آموزش

در صورت عدم قبولی در آزمون پایان دوره امکان شرکت در آزمون مجدد برای دانش پژوهان وجود خواهد داشت اما در صورت تعدد غیبت ها، شرکت مجدد در دوره برای کسب مدرک الزامی خواهد بود.