مدارک پایان دوره سازمان فنی و حرفه ای

در راستای احترام به قوانین سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور و ضوابط معرفی دانشجویان به پورتال آن سازمان ،این مرکز صرفا اقدام به معرفی دانشجویانی می نماید که در امر فراگیری دوره های تخصصی دارای مهارت و توان کافی کافی بوده وشرایط زیر را احراز نموده باشند

الف-حضور در بیش از ۷۰ درصد تعداد جلسات دوره

ب-قبولی در آزمون داخلی آکادمی شهر

ج-تایید مدرس جهت معرفی دانشجو به پورتال

د- احراز حد نصاب نمره قبولی در آزمون سازمان فنی و حرفه ای

ه- تایید مرکز آموزش

تبصره :با توجه به ضوابط سازمان آموزش فنی و حرفه ای استان اصفهان دانشجویانی که بیش از ۳ جلسه غیبت داشته باشند از شرایط معرفی به پورتال سازمان آموزش فنی و حرفه ای و شرکت در آزمون مربوطه محروم خواهند بود.