مدیریت

دوره های آموزشی

  • ITIL یا  Information Technology Infrastructure Library بر اساس بهترین...
  • ممیزی داخلی سیستم مدیریت تداوم کسب و کار/ ISO 22301 شرکت کنندگان در این دوره...
  • ميزی لازمه موفقيت هر سيستم مدیریتی می باشد. مميزی کارآمد تنها راه اطمينان از...
  • افزايش تعداد نفوذها به سيستم های اطلاعاتی و ارزش روزافزون اطلاعات ، اهميت حفاظت...
  • با گسترش تقاضا برای دارا بودن تخصص های سرممیزی استاندارد کنترل و تخصص های...
  • تامين امنيت اطلاعات نياز حياتی هر سازمانی می باشد. یک سيستم استاندارد و...
  • دوره آشنايي با ISO 20000 به افراد نمايی کلی از اين استاندارد و روند مميزی و...
  • افزايش تعداد نفوذها به سيستم های اطلاعاتی و ارزش روزافزون اطلاعات ، اهميت حفاظت...
  • شرکت کنندگان در این دوره با مفاهیم کلی سیستم‌های مدیریت تداوم کسب و کار و اصول...