مهندس یزدانی

توضیحات: 

مدارک بین المللی :

MCSA 2012 :Microsoft Certified Solutions Associate

MCSE 2012:Microsoft Certified Solutions Expert Server Infrastructure

CEH:Certified Etthical Hacker

تجربیات و سوابق :

کارشناس امنیت شبکه شرکت ایرانسل

پیاده سازی تست نفوذ سامانه ها و شبکه ی داخلی نظام مهندسی ساختمان

تست نفوذ وب سایت و سرور بانک سینا و کشف آسیب پذیری.

تست نفوذ وب سایت و سرور جهاد دانشگاهی و کشف آسیب پذیری

تست نفوذ وب سایت و سرور انجمن علمی پارکهای علم و فناوری و کشف آسیب پذیری

مدیریت و مشاوره امنیتی پروژه مربوط به وزارت بهداشت و درمان.

مدیریت پروژه امنیت VSAT در بسیاری استان های کشور.

مدیریت اجرایی پروژه امنیتی سایپا.

برگزاری کارگاه آموزشی امنیت اطلاعات جهاد دانشگاهی اصفهان

برگزاری کارگاه آموزشی امنیت اطلاعات نیروی انتظامی استان اصفهان

برگزاری دوره ی آموزشی امنیت اطلاعات مرکز آموزش وزارت نفت

برگزاری کارگاه آموزشی امنیت اطلاعات دانشگاه مالک اشتر

موضوع تدریس: 
دپارتمان فناوری اطلاعات