مهندس یزدانی

توضیحات: 

مدارک بین المللی :

 • MCSA 2012 :Microsoft Certified Solutions Associate
 • MCSE 2012:Microsoft Certified Solutions Expert Server Infrastructure
 • CEH:Certified Etthical Hacker

تجربیات و سوابق :

 • کارشناس امنیت شبکه شرکت ایرانسل
 • پیاده سازی تست نفوذ سامانه ها و شبکه ی داخلی نظام مهندسی ساختمان
 • تست نفوذ وب سایت و سرور بانک سینا و کشف آسیب پذیری.
 • تست نفوذ وب سایت و سرور جهاد دانشگاهی و کشف آسیب پذیری
 • تست نفوذ وب سایت و سرور انجمن علمی پارکهای علم و فناوری و کشف آسیب پذیری
 • مدیریت و مشاوره امنیتی پروژه مربوط به وزارت بهداشت و درمان.
 • مدیریت پروژه امنیت VSAT در بسیاری استان های کشور.
 • مدیریت اجرایی پروژه امنیتی سایپا.
 • برگزاری کارگاه آموزشی امنیت اطلاعات جهاد دانشگاهی اصفهان
 • برگزاری کارگاه آموزشی امنیت اطلاعات نیروی انتظامی استان اصفهان
 • برگزاری دوره ی آموزشی امنیت اطلاعات مرکز آموزش وزارت نفت
 • برگزاری کارگاه آموزشی امنیت اطلاعات دانشگاه مالک اشتر
موضوع تدریس: 
دپارتمان فناوری اطلاعات